Warsztaty dla dzieci – KODA kids

KODA kids na WESTIVALU

Podczas WESTIVALU w TRAFOSTACJI SZTUKI przy ul. św. Ducha 4 odbędą się warsztaty zatytułowane KONSTRUO-FALOWANIE. Punktem wyjścia naszych działań będzie ŁUK, zastanowimy się gdzie można spotkać taki kształt i jakie są rodzaje łuków. Podczas prezentacji obejrzymy konstrukcje oparte na łuku oraz zajmiemy się ruchem falującym i kształtami przypominającymi fale. Wszystko po to, aby poznane pojęcia wykorzystać podczas działań praktycznych i przejść od inspiracji do realizacji. Każdy uczestnik wykona swoją trójwymiarową falującą strukturę.

KODA kids to grupa prowadzona przez trójkę architektów. Katarzyna Zwolak, Aleksandra Rus i Edyta Waszak ukończyły Politechnikę Szczecińską na wydziale Architektury
i Budownictwa w 1999 r. Pomysł na zajęcia architektoniczne dla dzieci i młodzieży zrodził się po doświadczeniach w pracy zawodowej i obserwacji jak stereotypowo podchodzi się do tematu architektury oraz odbierania tej dziedziny jako hermetycznej, niedostępnej dla ludzi niezwiązanych z nią zawodowo.

Celem działalności grupy KODA kids jest uświadomienie młodym ludziom, że mogą aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przestrzeni miasta.

Kiedy:  27 października (niedziela) godzina 11.00

Gdzie: Trafostacja Sztuki

Szczegóły na stronie https://www.facebook.com/kodakids

Kontakt kodakids@gmail.com

KODA kids to grupa prowadzona przez trójkę architektów. Katarzyna Zwolak, Aleksandra Rus i Edyta Waszak ukończyły Politechnikę Szczecińską na wydziale Architektury i Budownictwa w 1999 r.

Pomysł na zajęcia architektoniczne dla dzieci i młodzieży zrodził się po doświadczeniach w pracy zawodowej i obserwacji jak stereotypowo podchodzi się do tematu architektury oraz odbierania tej dziedziny jako hermetycznej, niedostępnej dla ludzi niezwiązanych z nią zawodowo.

Propagujemy edukację architektoniczną tworząc autorskie programy adresowane do dzieci i młodzieży. Współpracowaliśmy z wieloma instytucjami w Szczecinie,m.in. z Pałacem Młodzieży, Szczecińskim Inkubatorem Kultury, Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych, Międzynarodowymi Targami Szczecińskimi oraz z Caritasem.

Naszym polem doświadczalnym są cykliczne warsztaty, które odbywają się w pracowni Mozaika. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy podczas której projektujemy i konstruujemy, efektem tych działań jest zawsze model przestrzenny. Wprowadzamy dzieci w świat architektury i sztuki, zapoznając je z terminologią oraz zagadnieniami teoretycznymi podczas wspólnych dyskusji, gier i działań praktycznych. Przekazujemy wiedzę o otaczającej przestrzeni w sposób przystępny (czasem nawet jadalny) i obrazowy. Dodatkowym atutem spotkań z architekturą jest praca w grupie często zróżnicowanej wiekowo, ucząca współdziałania. Zabawy konstrukcyjne rozwijają u dzieci zdolność logicznego myślenia oraz kształtują wyobraźnię co ma wpływ na twórcze spojrzenie na świat.

Celem działalności grupy KODA kids jest uświadomienie młodym ludziom, że mogą aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przestrzeni miasta.

Chciałybyśmy, aby świadome spotkanie z architekturą, którego młodzi ludzie doświadczą podczas naszych zajęć, stanowiło rozpoczęcie procesu uwrażliwienia na otaczającą nas przestrzeń.

Prowadzące:

Aleksandra Rus                          Edyta Waszak                            Katarzyna Zwolak

Aleksandra.jpg_500x500 Edyta.jpg_500x500Katarzyna.jpg_500x500

Architektka prowadząca pracownię architektoniczną, spełniająca się w działaniach grupy KODA kids oraz KODA warsztaty architektoniczne dla dzieci i młodzieży Biegająca i śpiewająca. Poza pracą zawodową i realizowaniem programu KODA kids, współpracuje przy projektach artystycznych związanych ze Stowarzyszeniem Teatr Kana i Stowarzyszeniem Inicjatyw Artystycznych „Hybadu” Zawodowo architektka pasjonująca się architekturą współczesną. Zajmuje się również malarstwem i rysunkiem, którego uczy od wielu lat. wą działalność dla dzieci realizuje w programie edukacji architektonicznej w ramach grupy

Architecture workshops for children by KODA kids

Girls from KODA kids will be preparing architecture designs for children as part of the WESTIVAL. Find more information at:  westival.pl/warsztaty-dla-dzieci.

 

 

KODA kids is a group established and conducted by three architects: Katarzyna Zwolak, Aleksandra Rus and Edyta Waszak, all graduates of 1999 of the Szczecin University of Technology, the Faculty of Architecture and Construction.

The idea for architecture workshops for children and teenagers was born when, tired with their professional careers and witnessing a stereotypical approach to the topic of architecture, we undertook to change the image of architecture as being a very hermetic discipline reserved for professionals only.

We would like to promote architectural education by creating dedicated programs for children and teenagers. We cooperated with numerous institutions operating in Szczecin, such as Pałac Młodzieży – WestPomeranianCultureCenter, Szczecin Culture Incubator, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych, International Szczecin Fair, Caritas, as well as the Szczecin division of SARP.

Our continuing testing ground are cyclic workshops taking place in the Mozaika studio. Classes are conducted in the form of games and play, during which we design and construct. Every class ends with constructing a spatial model. We introduce the children into the world of architecture, sometimes art, familiarizing them with the terminology and theoretical aspects during common discussions, games and practical activities. We pass knowledge of surrounding space in an accessible way (sometimes even edible). An added asset to our meetings with architecture is group work teaching children to cooperate with one another. Practical activities develop the ability to think practically and shape the child’s imagination, which affects their creative outlook on the world.

The purpose of the activity of KODA kids is make young people aware that they can actively participate in shaping the space of the city.

We would like the conscious meeting with architecture experienced by children during our classes to sensitize them to the life of the space around them.

 

October 20, 2013 in news.